+Увеличи | -Намали
сторически сведения за с.Селановци

аселение: 1872г.- 325 къщи и 581 венчила; 1900г. – 3545 жители, 1910г. – 4233, 1926г. – 5543, 1934г. – 6483, 1946г. – 7259, 1975г. – 6623, 1992г. – 6600.
амира се на 9 км. източно от Оряхово и от 1950г. е преместено горе на равното на 6 км. южно от р. Дунав.Землището му е голямо и заема площ от 105686 дка.Граничи на изток с Остров и Галово, на юг–с Кнежа, Бърдарски геран и Галиче, на запад–с Крушовица, Букьовци/дн.гр. Мизия/,Оряхово и Лесковец, и на север–с Румъния през р.Дунав.
ай – старите останки от живот на човешки общества са намерени в зеленчуковите градини в местността Лъката над Блатото. Разкрити са погребения чрез трупоизгаряне и глинени съдчета с аскоподобна форма. Те датират от началото на Бронзовата епоха или края на четвъртото хилядолетие пр.Хр./Николов, Б., Eпоха ранней в Северозападной Болгарий и некрополь у села Тырнава. – Трация преисторика, Суплементум Пулпудева 3. – София, 1982,с.197, обр.3/.
През ранната античност в района на Селановци е имало най – малко две тракийски селища. Следи от едното са намерени в местността Манастира, а другото селище е на югозапад в местността Косаня, под Косански геран. При копане и при оран, тук се изравят късове от глинени съдове, които са характерни за желязната епоха. Свидетелство за имение на тракийски земевладелски род, са и тракийските земни могили, които се издигат в землището на Селановци. Могили от траките има и в местността Селището.
През 1940г. в Старото село е изровена от пороя мраморна скулптурна фигура на Добрия пастир, която е едно раннохристиянско произведение. В двора на Тоно Върбанов пък е открита случайно мраморна оброчна плоча с релефно изображение на бога на стихийните сили на природата Силен/Велков, И., ИАИ, т.XIV, 1943, с.274; Димитров,Д.- Две изображения на Добрия пастир от България-Изв.ист. д-во,т.XIX/XX, 1944, с.40/. Намерени са също римски монети /Филов, Б., ИБАД, т.III, св.I, 1913, с.333; Герасимов, Т., ИАИ, т.XI, 1937, с.321/, както и глинени съдове и римски тухли с печати на Първи римски легион /Филов, Б., ИБАД,, т.II, 1911, с.275/. Тези находки недвусмислено показват, че Старото село Селановци, лежи върху културен пласт на трако – римско селище, което е съществувало до V – VI в.сл.Хр.
Селановци е известно с днешното си име в един османски документ от 1430г., в който пише: “Към зиамета Рахово се числят селата Селановци с 16 къщи, Крушовица с 71 къщи, Галиче с 23 къщи и Проданковец с 11 къщи.”/РС т.I, с.458/. В друг османски документ, датиран от средата на XV в. е записано следното: “Зиамет Рахово, негов зиам е Емирне бей. Село Селановци, лично владение на зиама : домакинства – 23, вдовици – 3, приход без испенча – 1555 акчета ...”/ИБИ, т.XIII , 1966, с.243/. От това сведение се налага изводът, че село Селановци е основано много преди края на XIVв. и е заварено в края на XIVв. от османските нашественици с днешното си име. Прави впечатление, че населението на Селановци през първите векове на робството е твърде намаляло. В друг османски документ с дата 1620г., пише: “Каза Рахова, Село Селановци – 10 домакинства”/ТИБИ, т.VII,С.,1986, с.267/. За същия период от време пътешественикът Хаджи Калфа пише, че Ореховския край прилича на същинска пустиня./Мустафа бен Абдулах Хаджи Калфа. Румелия и Босна – в: Архив за поселищни проучвания. С.,1938,кн.2,с.92/. Името на село Селановци е записано и в археологическите изследвания на граф Луиджи Марсили из българските земи в края на XVIIв./Димитров, Д.П., Археологическите изследвания на граф Луиджи Марсили из българските земи в края на XVIIв.- ГСУИФФ, т.43, 1946-1947, с.9/. Селановци се среща и в един план на р.Дунав, съставен през 1779-1782г./Коледаров, П.,1979, с.145/. В един по – късен османски документ, който има дата 1673г. и се отнася за набиране на гребци за турския дунавски флот, от село Селановци е мобилизиран Павле, син на Стоян /РСт., I,с.457/. В регистър за войници от първата половина на XVIIIв. са записани войнагани на сераскера Мехмед, син на Бейли, от селата Селановци и Галиче, спадащи към каза Рахова.
До 1950г. с.Селановци е било разположено край извори и кладенци в стръмни долове, които са на север от сегашното му място. Селото се е деляло на отделни махали. За най – стари се считат махалите Главъ, Групаня, и Тилин дол. Махалите на старото село Селановци и техните родове изброяваме последователно от изток на запад:
 Махалата Селище се е намирала около извора Селишка вода. Тук са живели родовете: Вакини, Наковци/Калмуците/, Нацинци и Николицовци. През първата половина на XIXв. се заселили от с.Реселец Гъдуларците и Пеловци, които са от реселешкият род Филийците. Към средата на XIXв. от с.Две могили, Русенско тук се преселват Гелковци, а през 1906г. от гр.Габрово в махала Селище се установили Начови.
 Махала Тилин дол Тук са живели родовете: Беновци, Бранковци, Гьоргьовци/Топалете/, Даковите, Кальовци, Марковци/Точовци/, Минковци, Мондовци, Перчовци, Пешановци/Бояджиите и Трифоновци/ и Челебийте. Към тази махала спада и Куртова могила, където са живели семейства от рода Тремпаците.
 Махала Групаня или Душманова махала Така се наричала по името на стария Душманов род, който сетне се разделя на Бетовци/от тях през 1890г. се изселили в Галово/, Данкинци, Драгановци, Калугерете, Костовци, Нетовци, Петканинци, Пеновци и Пентовци. Други родове, които са живели в махалата са Бубулците, Банкинци/Бързаците/, Бендарците, Бенчовци, Василовци/Становци/, Дуновци/Ниновци, Йорговци/от тях е майката на професор Петко Стоянов, Качанците, Милчовци, Пенчовци/Говедарците/, Петранкинци, Стрункашете, Студените/Бено Гигов/ и Танасковци. В първите десетилетия на XIXв. се завърнали от Влашко старите селановски родове Макавеевци, завърнал се дядо Макавей с петимата си синове, а след тях Радуловци, Пешковци и Фануцови. През втората половина на XIXв. от село Букьовци се заселили в махала Групаня Иванчовци, които са от букьовския род Кашовски. През 1873г. от гр.Тетевен дошли Тетевенците и Удреновци.
 Махала Главъ , наричана още и Гендерашова махалъ, по името на рода Геновци. Тук са живели още: Връбановци, Връбкинци, Вълковци, Данчовци/от тях са Гиздарете, Гологанете и Клекарете, Дачинци, Дилковци/. От тях е доведен Рачо от Койнаре, който дава начало на рода Рачовци/Дръндарете/те са едно с Бенкови, Керимете/Бозаджийте/, Филчовци и Фураджилете. През първата половина на XIXв. завръщайки се от Влашко, тук се установили Беканците от село Борован и Краищниците от Бяла Слатина, които избягали във Влашко от притесненията на помаците. Родът Вакини от с.Лесковец се преселил в махалата Главъ, но имотът му останал в Лесковското землище.
 Махала Улейкьов дол Нарича се така, щото долът прилича на улей, казват му още и Мухарската маалъ. В нея са живели родовете: Мухарците от тях са произлезли Братанците, Елезете, Кушовци и Фучинци, Гутовци, Джакерете. От тях са Пенковци, Сиренячковци и Фускалете, после идват Дрислинци, Йотанците, Кутинци, Мичовци/Бонджулете/, Мотовци, Неделковци и Немците /те са мълчаливи/. Към средата на XIXв. от с.Две могили, Русенско в махалата Улейкьов дол, се заселил родът Йотовци.
 Алмузка махала, наречена така по прякора на рода Алмузете/Дамяновци/. Тук са живели още и Бръсовци, Гульовци, Йончовци, Йочовци/от тях са Илиевци и Пръдливите/, Каменовци, Кросновци, Ланговци, Мамулете, Мариновци/Дудинци/, Пръчинци, Пъловци/Добреновци, а у тях идва на повет в 1880г. Герго Петков от с.Осиково и дава начало на рода Осиковченете/, Съловци и Цоцинци/Тонковци/ са местните родове на тази махала. Но в началото на XIXв. придошли родовете: Рогачете от с.Еница, Артарете от с.Бреница, Вълчовци/от които после са произлезли Воденичарете, Дапчовци и Мотаците/ са от Кнежа, но помаците им отнели имота и те избягали във Влашко, а на връщане се заселили в Алмузката махала. В средата на XIXв. от Вълчедръм идва свещенникът поп Димитър, а чак 1925г. от с Голяма Раковица, Софийско, тук се заселили Раковчанете.
 Кундова махала Наречена е по името на нейния основател – дядо Кундо. В тази махала са живели родовете Кундовци/от тях са произлезли Бановци, Мечови, Пудови и Рудови – от диал. “руд” – хубав, вж.в народни песни “Рудо стадо”/, и още Зулямете/от тях са Сулянците/ и Ташковци.
 Пенцирова махала е била централна и в нея са се намирали църквата и училището. Тук са живели родовете: Вириганците, Евановци, Йоцинци/Ангеловци/, Лаковците са едно с Бальови и Мечкови, Митринци, Патовци/от тях са Бенови и Илиеви/ и Станкуловци. През 1876г. от гр.Сопот дошли Ливосковци и Гуновци/от тях са произлезли Кадрилете, Койнинци и Лазаровци/.
 Махала Пейчов дол, която се нарича още Гърлище и Гърлишки геран, а Гарван дол я отделя от махала Гарваньов дол. В Пейчов дол са живели родовете: Гърличете, Каравелете, Кутовци и Ойколовци/те са едно с Банкови, Дачовци, Йолджиите и Нинкинци/. В рода Ойколовци в средата на XIXв. е доведен Тодорчо Сакаджията от с.Търнава, който дава начало на рода Сакаджийте. През първата половина на XIXв. в тази махала се установява родът Кинови/това са Миковци и Нешови/, които са от с.Галиче, ходили във Влашко и на връщане се заселват в махалата Пейчов дол. Но тази махала се нарича още Гърлище, по името местността, а родът Гърличете придобива това си име от името на махалата и местността.
 Махала Гарваньов дол Тук са живели старите селановски родове: Дурови, Къновци, Пентовци и Русиновци. След 1880г. се заселва Тоно Монов от Букьовския род Луловци. През 1888г. от село Валкан окр.Темишвар в АвстроУнгария идва баначенинът Петър Марков Клайч. Той се заселва най – напред в с.Бърдарски Геран, но след година се преселва в Селановци. През 1893г. от гр.Бечкерек /сега в Сърбия/ идва родът Перкови/от тях Шандорови, баба Ева и Шандор Веберов/. Правчанете в Селановци са дошли от Правец, Ботевградско през периода 1922-1928г. Така се наричат с общо име семействата на Васил Мантев, Георги и Цветко Ив.Гъркови, Георги Стоянов Пешовски , Донко Д.Петков, Иван Цолов Божилски, Никола и Цветко Сиракови и Тодор Яйчара. Дупновръхченете са 14 семейства, които се преселват в Селановци през 1912-1946г. от с.Дупни Връх, Софийско. Това са: Ангел Д. Пенчев, Борис В. Венцин, Борис А. Качулски, Данчо П. Тасин, Георги и Йордан Младенови, Крум и Георги Борисови, Иван П. Георгиев, Миленко Танасов, Павел Б.Йорданов, Христо Д.Латин, Цветко В.Димитров и Димитър Величков Тризин, който е от колибите Лъжене до с.Искрец. Те са били пръснати из всички селановски махали. Последни тук се заселват Ангел Бъчвара от с.Търговище, Белоградчишко и Иван Г.Беленски от с.Хаджийска махала, Берковско.
През 1860г. Селановци брои 310 двора българи, които нямат църква и селото е най – голямо в каза Рахова/архив Н.Геров, ДБИ, т.I/.
В 1872г. с.Селановци се състои от 325 къщи и 581 венчила/семейства/, а църквата “Св.Петка” свещенодейства поп Димитър Иванов Панов от Вълчедръм/Летоструй, Виена, 1873г./. За първи път училище в Селановци е открито в 1867г. с пръв учител Никола Първанов Бачийски от Кнежа, който е бил на 24 години и учителствал тук 4г. След него учителства Никола Джамджиев от В.Търново, който е стоял само през 1876-1877г. и е заминал с руската войска. Третият учител е Бано Дочев от с.Бреница, който е учил IV клас в Априловската гимназия и е стоял в Селановци учител от 1878 до 1885г. Той е оставил добри спомени в селото и е пеел в църквата/арх.И.Н.Илчев, ОИМ Враца,сигн.I, 1346, 1927г./. През 1872г. в селановското училище Георги П. Йончев е обучавал 58 момчета в едно отделение/Летоструй, Виена, 1873,с.61/. На днешното равно място през 1922г. първи се изселват Геновци, Добреновци, Кръстьо Цеков, Крум Николов и др. Изселването на махалите приключва през 1950г.
мето на с.Селановци е жителско име. То произлиза от личното име на човек , който се е казвал Съло – от старобългарската дума Сълъ, която означава пратеник, вестител и има еднакво значение с гръцкото име Апостол. Големият –ер/ь/, в старобългарски има фонетична стойност между “о” и “у” и се произнася като “е”. И така става Сълъ – ан, като Първан, Стоян и пр. Със суфикса за селищно име – “ово”, става Съланово – Селаново, а жителите на Селаново са Селановци. Има още едно обяснение за името на Селановци. То е от Сельо, което пък е съкратеното от Селимир, което лично име се среща още през XIIв. Като се прибави на Сельо – ан, както Витан, Цветан и пр., името става Селан, а със суфикса за селищно име, то вече е Селаново, а неговите жители са Селановци, както Врачанци, Белослатинци и пр./вж.Заимов, Й., Български именник, С., 1988, с.197-198/.